Bewaartermijnen

EISEN / VOORWAARDEN GESTELD AAN VERNIETIGING OM TE VOLDOEN AAN HET AVG

DOSSIERS EN DOCUMENTEN BEWAARTERMIJN
Personeelsadministratie
(Loonbelastingverklaringen, indentificatiebewijzen, NAW-gegevens en burgerservicenummer van personeelsleden)
5 Jaar
Administratieve gegevens
(Jaarrekening, accountantsverklaring, algemene administratie)
7 Jaar
Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed 9 Jaar
Ledenadministratie van coöperaties of verenigingen 10 Jaar
PERSOONSGEGEVENS BEWAARPLICHT ADMINISTRATIE / BEWAARTERMIJNEN
Persoonsgegevens in het algemeen Uiterlijk na 2 jaar
Sollicitanten Wanneer de sollicitant daarom vraagt, maar uiterlijk vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure
Uitzendkrachten Twee jaar na beëindiging van het dienstverband
Personeelsadministratie Twee jaar na beëindiging van het dienstverband
Salarisadministratie Twee jaar na beëindiging van het dienstverband
Debiteuren en crediteuren Twee jaar na beëindiging van het dienstverband
Klanten en leveranciers Twee jaar nadat de laatste transactie is afgehandeld
Klanten van advocaten en accountants Twee jaar nadat de behandeling van een zaak is stop gezet